Liste che contengono il titolo 富嶽三十六景. [15], 甲州石班沢 / 前北斎為一筆Kōshū-kajikazawa / Zen-hokusai-iitsu-hitsu